Tính năng mới

Quản lý thời gian cho phép nhân viên chỉnh sửa của đơn hàng treo, chưa thanh toán.

Trên thực tế nhân viên tạo đơn hàng từ cửa hàng để treo quá lâu, ban quản lý không lúc nào cũng biết tại cửa hàng có đơn đang treo, chưa thanh toán.

Tính năng này sinh ra là để quản lý được các đơn hàng treo của từng cửa hàng, và có thể tự khóa không cho phép nhân viên tự sửa đổi, hay xóa đơn hàng. Duy nhất chỉ được thanh toán đơn hàng, khi quản lý thiết lập thời gian cho phép nhân viên thay đổi.

Nếu nhân viên muốn thay đổi phải gửi yêu cầu mở khóa. Quản lý sẽ xem duyệt và mở lại.