Th-app là phần mềm Quản lý Bán hàng

Phần mềm Quản lý Bán hàng  là một phần mềm hỗ trợ cho người tiêu dùng trong việc quản lý các hàng hóa, từ việc nhập hàng, xuất bán đến việc theo dõi và quản lý doanh thu, lợi nhuận của các cửa hàng theo ngày, tuần, tháng và quý.

Phần mềm Quản lý Bán hàng  hỗ trợ cho các cửa hàng doanh nghiệp có thể quản lý công nợ của các nhà cung cấp, công nợ khách hàng, các khoản phải thu và chi trả diễn ra hàng ngày tại cửa hàng doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý Bán hàng  hỗ trợ trong việc theo dõi và lập báo cáo bán hàng, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo công nợ theo hoạt động kinh doanh mỗi ngày diễn ra tại cửa hàng, hoặc quá trình xuất bán thành phẩm của các doanh nghiệp.

Trong quá trình tìm hiểu và sử dụng Phần mềm Quản lý Bán Hàng , ngoài việc xem hướng dẫn sử dụng từ tài liệu, quý khách có thể tìm hiểu sử dụng qua các video clip được đăng tải trên website và ứng dụng Youtube, nhằm giúp người sử dụng có thể dễ dàng tìm hiểu và thông thạo thao tác các ứng dụng của phần mềm.

Quý khách trong quá trình tìm hiểu sử dụng phần mềm, có thể liên hệ theo các thông tin cung cấp trên website, tài liệu hướng dẫn, để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn cho việc quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng doanh nghiệp.